Βιογραφικό - Επικοινωνία - Multimedia

Άμυνα man to man

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ώρα για Μπάσκετ

Άμυνα Ζωνης

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Ατομικές Προπονήσεις - Διατροφή Αθλητών All About Basketball Coaching

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Παρουσίαση Προπονητή Δημήτρη Τσολάκη

Basketball Statistics Suite Version 2 - Super Προσφορά !!!

Basketball Statistics Suite Version 2 - Super Προσφορά !!!

Στατιστική στο μπάσκετ - Ελληνικό Πρόγραμμα 4 λογισμικά σε 1 - website : http://statistikabasket.blogspot.gr/

1. Στατιστική ανάλυση ομάδων και παικτών για όλα τα τμήματα και κατηγορίες αγώνων .
2. Scouting Tools .
3. Μηχανογράφηση αθλητικών σωματείων - Σωματομετρήσεις - Αξιολογήσεις αθλητών - Πρόγραμμα προπονήσεων - Απουσιολόγια .
4. Οικονομική διαχείριση αθλητικών σωματείων - Χρεώσεις - Πιστώσεις .

Προπονητική Φιλοσοφία All About Basketball Coaching

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Αθλητική Ιατρική-Υγεία All About Basketball Coaching

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Συστήματα Επαναφορών- Αουτ All About Basketball Coaching

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »

Μεταβατική Περίοδος στην Καλαθοσφαίριση All About Basketball Coaching

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία »
» » Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
1. Το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα
να ασκήσουν όσοι είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).
2. Οι νόμιμα ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης στην
Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 παρ. 1 και 2 του Ν. 2725/1999
και τον παρόντα κανονισμό υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.
3. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή
καλαθοσφαίρισης απαιτείται α) Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στην καλαθοσφαίριση, ή
ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή δίπλωμα της σχολής προπονητών της παρ. 4 του
άρθρου 31 Ν. 2725/1999 ή πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών
προπονητών του εξωτερικού ή δίπλωμα των σχολών του άρθρου 12 παρ. 4 του
παρόντος.
β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, που να αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη
καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1
του άρθρου 3 Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Νόμου 2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/7.11.2000).
γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι δεν
εκκρεμεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περ. β' και γ' της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν. 2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/7.11.2000).
δ) Πιστοποιητικό υγείας από τις υγειονομικές επιτροπές των οικείων Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
ε) Καταβολή παραβόλου εκατόν σαράντα επτά ευρώ (147 €), εκδιδόμενο από την
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
4. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών
του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, απαιτείται και
γνώμη για την ισοτιμία, της πενταμελούς επιτροπής που λειτουργεί στην έδρα του
Ελληνικού Κέντρου Αθλητικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ.) σύμφωνα με
τις ειδικότερες ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999 και μέχρι να
λειτουργήσει η ανωτέρω πενταμελής Επιτροπή, της Επιτροπής ισοτιμιών της παρ.
22 του άρθρου 135 του Ν. 2725/1999 όπως προσετέθη με την παράγραφο 13 του
άρθρου 77 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/10.10.2002).
Άρθρο 2
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Επιτρέπεται η πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή καλαθοσφαίρισης από τις
Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Α.Ε), αποκλειστικά για την ανδρική τους
ομάδα που μετέχει στο πρωτάθλημα Α1 Εθνικής κατηγορίας ή στην εκάστοτε
ανώτατη επαγγελματική κατηγορία.
2. Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή καλαθοσφαίρισης, απαιτείται έγκριση
της Γ.Γ.Α. που χορηγείται εφόσον ο αλλοδαπός συγκεντρώνει τις εξής αθροιστικά
προϋποθέσεις:
α) Είναι κάτοχος νόμιμου τίτλου σπουδών προπονητή καλαθοσφαίρισης.
β) Ηλικία όχι ανώτερη των πενήντα πέντε (55) ετών.
γ) Έχει διατελέσει πρώτος προπονητής εθνικής ομάδας ανδρών για δύο (2)
τουλάχιστον χρόνια ή έχει διατελέσει για τρία (3) συνεχή χρόνια πρώτος
προπονητής ανδρικής ομάδας που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της ανώτατης
βαθμίδας ξένης χώρας ή στο πρωτάθλημα N.C.A.A. Division one των Η.Π.Α., ή έχει
διατελέσει πρώτος προπονητής ομάδας Ν.Β.Α. ή βοηθός προπονητής για τρία (3)
τουλάχιστον χρόνια ομάδας του Ν.Β.Α. δ) Υποβάλει δήλωση με την οποία δηλώνει
ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και ότι το
υποβαλλόμενο στη Γ.Γ.Α. ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης του είναι το μόνο που
αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι της F.Ι.Β.Α. ή οποιασδήποτε
άλλης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ε) Αποδέχεται και συνομολογεί, με το ίδιο συμφωνητικό και με πρόβλεψη ρητού
όρου ή με αυτοτελή γραπτή δήλωση του, ότι τυχόν συμβατικές οικονομικές
διαφορές του με την Κ.Α.Ε. που τον απασχολεί, επιλύονται από τις επιτροπές του
άρθρου 95 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του Ν. 3262/2004.
3. Η έγκριση της Γ.Γ.Α. για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από Κ.Α.Ε.,
παρέχεται υπό τον όρο ότι οι τυχόν συνεργάτες του θα είναι Έλληνες προπονητές.
4. Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού
ποσού της συμβατικής αμοιβής αλλοδαπού προπονητή παρακρατείται από την
οικεία Κ.Α.Ε. και κατατίθεται στο ταμείο του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών
Καλαθοσφαίρισης (Σ.Ε.Π.Κ.), υπέρ του τηρουμένου στον Σ.Ε.Π.Κ. ειδικού
λογαριασμού επιμόρφωσης των προπονητών. Ποσό που αναλογικά αντιστοιχεί
στους τέσσερις (4) πρώτους μήνες απασχόλησης του αλλοδαπού προπονητή
καταβάλλεται πριν από την έγκριση βεβαίωση νομίμων προσόντων της πρόσληψης
αυτού από την Γ.Γ.Α. και επιστρέφεται στην οικεία Κ.Α.Ε., αν απορριφθεί η αίτηση
για την πρόσληψη του αλλοδαπού προπονητή. Κατά την κατάθεση της αίτησης
πρόσληψης του αλλοδαπού προπονητή συνυποβάλλεται και το σχετικό γραμμάτιο
καταβολής. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ανά μήνα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η
πιο πάνω καταβολή, η Γ.Γ.Α. μπορεί να μην χορηγήσει ή να ανακαλέσει την ως
άνω έγκριση.
5. Στις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται
οι προπονητές υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους
ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των ημεδαπών προπονητών (Ελλήνων
υπηκόων).
6. Οι Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Κ. που προσλαμβάνουν Έλληνες προπονητές ή προπονητές
υπηκόων κρατών - μελών της Ε.Ε. υποχρεούνται να παρακρατήσουν ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί του συνολικού συμβατικού ποσού της αμοιβής του προπονητή
και να το καταβάλουν στο ταμείο του Σ.Ε.Π.Κ. Το ποσό αυτό περιέρχεται στον
ειδικό λογαριασμό επιμόρφωσης προπονητών που τηρεί ο Σ.Ε.Π.Κ.
Άρθρο 3
ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Ε. Ή Τ.Α.Κ. Ή ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα
στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση
εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση,
για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ.
2. Η πρόσληψη προπονητών καλαθοσφαίρισης είναι υποχρεωτική για όλα τα
σωματεία που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και στα
τοπικά πρωταθλήματα των Ε.Σ.Κ., πρώτης κατηγορίας.
3. Σε περίπτωση ανόδου σωματείου σε ανώτερη κατηγορία, παρέχεται στο
σωματείο αυτό το δικαίωμα να απασχολεί και για τη νέα αγωνιστική περίοδο τον
προπονητή που απασχολούσε κατά την αγωνιστική περίοδο πριν την άνοδο, έστω
και αν αυτός δεν είναι κάτοχος αντίστοιχου διπλώματος για την κατηγορία στην
οποία ανήλθε το σωματείο.
Άρθρο 4
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Το δελτίο ταυτότητας προπονητή εκδίδεται υποχρεωτικά από τον Σ.Ε.Π.Κ. για
κάθε προπονητή, μέλος ή μη μέλος αυτού, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις των
διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος. Το ως άνω δελτίο παρέχει στον κάτοχο το
δικαίωμα ελευθέρας εισόδου σ' όλες τις διοργανώσεις αγώνων καλαθοσφαίρισης.
2. Απαγορεύεται απολύτως η καθοδήγηση ομάδας κατά τη διάρκεια αγώνα από
πρόσωπο στερούμενο του ως άνω δελτίου ταυτότητας προπονητών. Η παράβαση
της παραγράφου αυτής, δηλαδή η άσκηση των καθηκόντων του προπονητή από
πρόσωπο στερουμένου του Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή, ανεξαρτήτως του
λόγου που την προκάλεσε, παρέχει το δικαίωμα στο αντίπαλο σωματείο ενστάσεως
για κακή συμμετοχή προπονητή η οποία επισύρει σε βάρος του παραβαίνοντος
σωματείου τις κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί Πρωταθλημάτων και
Κυπέλλου για αντικανονική συμμετοχή Καλαθοσφαιριστών. Η ως άνω διάταξη
δεν ισχύει για λόγους ανωτέρας βίας. Στα αθλητικά σωματεία, που δεν
απασχολούν προπονητή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6
του άρθρου 50 του Ν. 2725/1999.
3. Το δελτίο ταυτότητας προπονητή που εκδίδεται από τον Σ.Ε.Π.Κ., θεωρείται από
τον Σ.Ε.Π.Κ και την Ε.Ο.Κ. και λογίζεται ως αποδεικτικό στοιχείο της ασκήσεως
του επαγγέλματος του προπονητή Καλαθοσφαίρισης για κάθε αγωνιστική περίοδο.
4. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, υποχρεούται να τηρεί μητρώο
προπονητών (παρ. 2, άρθρο 26. Ν. 2725/1999), σύμφωνα με τα εκάστοτε
αποστελλόμενα σ' αυτήν στοιχεία από τον Σ.Ε.Π.Κ.
5. Σε κάθε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου που συμμετέχουν Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Κ. ή
σωματεία του εδαφίου γ' της παρ. 5 του άρθρου 31 που διοργανώνει ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε,
η Ε.Ο.Κ. ή οι Ε.Σ.Κ., ο γυμνασίαρχος ή ο κομισάριος και ελλείψει αυτών ο πρώτος
διαιτητής του αγώνα, υποχρεούται να ελέγχει πριν από τη έναρξη του αγώνα, μαζί
με τα δελτία των αθλητών των διαγωνιζομένων ομάδων, το δελτίο ταυτότητας του
προπονητή, που εκδίδει ο Σ.Ε.Π.Κ. το οποίο πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένο
από τον Σ.Ε.Π.Κ. και την Ε.Ο.Κ.
Άρθρο 5
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Οι κατηγορίες των προπονητών καλαθοσφαίρισης είναι οι Α', Β' και Γ'. 2. Οι
προπονητές καλαθοσφαίρισης έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό,
ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος που κατέχουν ως ακολούθως:
α) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Α' κατηγορίας σε Κ.Α.Ε., Τ.Α.Κ. ή σε
σωματείο οποιασδήποτε κατηγορίας.
β) Οι κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος Β' κατηγορίας, σε σωματεία Β'
Εθνικής κατηγορίας και κατωτέρων κατηγοριών.
γ) Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Γ' κατηγορίας σε σωματεία τοπικών
κατηγοριών.
Άρθρο 6
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
1. Οι ασκούντες το επάγγελμα του προπονητή καλαθοσφαίρισης απαγορεύεται να
είναι μέλη αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το άθλημα της
καλαθοσφαίρισης, εν ενεργεία καλαθοσφαιριστές, διαιτητές καλαθοσφαίρισης ή
διαμεσολαβητές καλαθοσφαιριστών.
2. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση μετοχών Κ.Α.Ε. από
προπονητές καλαθοσφαίρισης εφόσον είναι σε ενεργό δράση καθώς επίσης και από
συζύγους των προσώπων αυτών και συγγενείς τους πρώτου βαθμού (άρθρο 69
αρ. 2 του Ν. 2725/1999).
3. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από τη Γ.Γ.Α. δεν
μπορεί να διατηρεί την αθλητική του ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους
αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος εκτός
εάν έχει καταθέσει την άδεια του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία (παρ.11, άρθρο
31, Ν. 2725/1999).
4. Προπονητής, ο οποίος έχει συμβληθεί με σωματείο, Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε., με την
ιδιότητα αυτή ή ως τεχνικός Σύμβουλος ή τεχνικός Διευθυντής ή ως συνεργάτης -
προπονητής, απαγορεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε οποιοδήποτε άλλο
σωματείο ή Τ.Α.Κ. ή Κ.Α.Ε. έστω και χωρίς αμοιβή. Σε περίπτωση παράβασης της
ως άνω υποχρέωσης, ανακαλείται προσωρινώς η άδεια άσκησης του επαγγέλματος
κατά το άρθρο 8 του παρόντος, μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου κατά την
οποία διαπράχθηκε η παράβαση.
Άρθρο 7
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Εκτός των επιτροπών που προβλέπονται στο άρθρο 95 του Ν. 2725/1999, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3262/2004, περί επίλυσης των οικονομικών
διαφορών μεταξύ των Κ.Α.Ε. ή των Τ.Α.Κ. και των προπονητών τους, λειτουργεί
στην Ε.Ο.Κ. ως όργανο αυτής, επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών μεταξύ
των αθλητικών σωματείων και των προπονητών τους, οριζόμενη με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. και αποτελούμενη: - από ένα (1) εκπρόσωπο
του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., κατά προτίμηση νομικό, ως Πρόεδρο, - από ένα (1) νομικό με
εμπειρία στα αθλητικά θέματα και ιδίως στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης, κοινής
αποδοχής των ενδιαφερομένων μερών (Ε.Ο.Κ. και Σ.Ε.Π.Κ.), -από έναν (1)
εκπρόσωπο του Σ.Ε.Π.Κ. οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτού. Χρέη γραμματέα της
επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Ε.Ο.Κ. οριζόμενος από το Δ.Σ. αυτής.
2. Η θητεία των μελών, που ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, είναι
διετής.
3. Με την απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται τα της
αποζημίωσης των μελών της επιτροπής καθώς και του γραμματέα αυτής, η οποία
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ο.Κ.
4. Η έφεση κατά των αποφάσεων της πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης
οικονομικών διαφορών ασκείται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από
της επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως, ενώπιον της δευτεροβάθμιας
επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών της Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 95, Ν. 2725/1999.
5. Ενώπιον της επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν
δικαίωμα να παρίστανται τα ενδιαφερόμενα μέλη αυτοπροσώπως ή με δικηγόρο.
6. Το καθού η προσφυγή ή η έφεση μέρος καλείται να παραστεί κατά το δικάσιμο
της προσφυγής ή εφέσεως ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με επιμέλεια του
προσφεύγοντος ή εκκαλούντος δι' επιδόσεως με δικαστικό επιμελητή αντιγράφου
της προσφυγής ή εφέσεως μετά κλήσεως να παραστεί κατά την ορισθείσα
δικάσιμο.
7. Η συζήτηση της προσφυγής ή εφέσεως δεν μπορεί να ορισθεί σε χρόνο
μεγαλύτερο των δέκα πέντε ημερών από της καταθέσεως αυτών, οι δε επ' αυτών
αποφάσεις εκδίδονται μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη συζήτηση.
8. Για την υπαγωγή των παραπάνω διαφορών στην αρμοδιότητα της, κατά την
παρ.1 του παρόντος άρθρου, επιτροπής πρέπει να υπάρχει έγγραφη σύμβαση
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και να περιέχεται ρητός όρος στη σύμβαση
αυτή με τον οποίο τα μέρη να συμφωνούν για την υπαγωγή των οικονομικών
διαφορών που προκύπτουν από αυτή, στη δικαιοδοσία των δια του παρόντος
θεσπιζόμενων επιτροπών ή εφόσον στην ειδική προκήρυξη κάθε πρωταθλήματος
τεθεί ρητός όρος ότι οι ως άνω οικονομικές διαφορές μεταξύ αθλητικών σωματείων
και προπονητών, επιλύονται από την επιτροπή αυτή.
9. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη σύμβαση και ο αιτών εμφανισθεί ενώπιον της
Πρωτοβάθμιας επιτροπής ή αν παραστεί κατά τη διαδικασία της συζήτησης της
προσφυγής, η έλλειψη της έγγραφης σύμβασης καλύπτεται.
Άρθρο 8
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Εάν ο προπονητής με την εν γένει συμπεριφορά του υποπέσει σε παράπτωμα που
παραβιάζει τον νόμο ή τον παρόντα κανονισμό, τιμωρείται με απόφαση του
αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου της Ε.Ο.Κ ή του Σ.Ε.Π.Κ. με την ποινή, της
έγγραφης επίπληξης ή προστίμου μέχρι εξακοσίων ευρώ (600 €) περιερχομένου
στο ταμείο του Σ.Ε.Π.Κ.. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από προηγούμενη κλήση
του προπονητή σε απολογία η οποία πρέπει να επιδοθεί τουλάχιστον δέκα μέρες
πριν από τη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση υποτροπής ή
ιδιαίτερα σοβαρού πειθαρχικού αδικήματος από τα προβλεπόμενα στο πρώτο
εδάφιο του παρόντος άρθρου ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, ανακαλεί
προσωρινά ή οριστικά την άδεια του προπονητή, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ο.Κ.
ή του Σ.Ε.Π.Κ.
Άρθρο 9
ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Φ.Α.Α. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα της
Καλαθοσφαίρισης, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Α' κατηγορίας,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν. 2725/1999.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ. 5 Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 77 παρ. 14 του Ν. 3057/2002, οι πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς
κανένα δίπλωμα ειδικότητας, μπορούν να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος
προπονητή καλαθοσφαίρισης α' κατηγορίας εφόσον εδιδάχθησαν το άθλημα της
καλαθοσφαίρισης και με την προϋπόθεση ότι ασκούσαν το επάγγελμα του
προπονητή στο αντίστοιχο άθλημα για ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη
δημοσίευση του Ν. 2725/1999 σε αθλητική ομοσπονδία ή αθλητική ένωση ή
αθλητικό σωματείο που αποδεικνύεται με βεβαίωση αυτών.
Άρθρο 10
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Οι προπονητές καλαθοσφαίρισης, οποιασδήποτε κατηγορίας, υποχρεούνται να
παρακολουθούν τα σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες επιμόρφωσης που
οργανώνονται από τα αρμόδια όργανα.
2. Τα σωματεία οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές τους, προκειμένου
αυτοί να συμμετέχουν στις προαναφερόμενες εκδηλώσεις.
3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή ανακαλείται προσωρινά για μια
αγωνιστική περίοδο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ύστερα από
εισήγηση της Ε.Ο.Κ. ή του Σ.Ε.Π.Κ. εάν αυτός δεν παρακολούθησε ένα (1)
τουλάχιστον από τα σεμινάρια που διοργανώνει ο Σ.Ε.Π.Κ. στη διάρκεια μιας
τριετίας. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια ανακαλείται οριστικά.
Άρθρο 11
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Η επιμόρφωση των Ελλήνων προπονητών καλαθοσφαίρισης τελεί υπό την
εποπτεία της πολιτείας και υλοποιείται με τα επιμορφωτικά προγράμματα της
Γ.Γ.Α., της Ε.Ο.Κ., των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και του Σ.Ε.Π.Κ.
2. Για την οργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων (σεμινάριο, κάμπινγκ κτλ) από
άλλους φορείς, πλην των στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων
(Γ.Γ.Α., Ε.Ο.Κ., Τ.Ε.Φ.Α.Α., Σ.Ε.Π.Κ.), προκειμένου αυτά να ενταχθούν στα
αξιολογημένα σεμινάρια απαιτείται προηγουμένη έγκριση του Γενικού Γραμματέα
Αθλητισμού χορηγούμενη στον φορέα κατόπιν αιτήσεώς του. Η αίτηση
υποβάλλεται στον Σ.Ε.Π.Κ. και διαβιβάζεται με τη γνώμη αυτού στο Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού.
3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτηση, για να εξετασθεί πρέπει να
συνοδεύεται με λεπτομερές πρόγραμμα της διδακτέας ύλης, τα ονόματα των
ομιλητών, καθώς και αποδεικτικό καταβολής ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500
€) στο ταμείο του Σ.Ε.Π.Κ., το οποίο επιστρέφεται στον αιτούντα της διοργάνωσης
των επιμορφωτικών εκδηλώσεων, σε περίπτωση μη εγκρίσεως της αιτούμενης
εκδηλώσεως.
4. Κάθε διοργάνωση εκδηλώσεων επιμόρφωσης προπονητών από φορείς πλην των
αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να προγραμματίζεται σε
ημερομηνίες απέχουσες περισσότερο του ενός μηνός από το διεθνές σεμινάριο του
Σ.Ε.Π.Κ. Υποβαλλόμενες αιτήσεις παροχής εγκρίσεως κατά την παρ. 2 του
παρόντος άρθρου, κατά παράβαση της παραγράφου αυτής απορρίπτονται.
Άρθρο 12
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Οι άδειες ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή καλαθοσφαίρισης χωρίς
διάκριση κατηγορίας που είχαν χορηγηθεί μέχρι ενάρξεως ισχύος του Ν.
2725/1999 εξακολουθούν να ισχύουν για όλες τις κατηγορίες αγώνων
καλαθοσφαίρισης και μετά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
2. Όσοι προπονητές, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, είναι προπονητές σε
κατηγορία ανώτερη από αυτήν που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος, οφείλουν να εναρμονιστούν
εντός ενός (1) έτους για τους κατέχοντες Β' Κατηγορία και εντός δύο (2) ετών για
τους κατέχοντες Γ' Κατηγορία.
3. Οι άδειες άσκησης του επαγγέλματος προπονητή καλαθοσφαίρισης κάθε
κατηγορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3057/2002
εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 5, άρθρο 136 του Ν. 2725/1999 όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 77 του Ν. 3057/2002).
4. Μέχρι τη λειτουργία της Εθνικής σχολής Προπονητών του άρθρου 31 παρ. 4
του Ν. 2725/1999, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί με απόφαση και
δαπάνες της να ιδρύει περιοδικές σχολές προπονητών. Με την ίδια απόφαση
ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των πιο πάνω σχολών των προσόντων των
υποψηφίων καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα (άρθρο 136 παρ. 6 του Ν.
2725/1999). Ειδικότερα, ιδρύονται και λειτουργούν Σχολές Προπονητών Γ', Β' και
Α' Κατηγορίας από τη Γ.Γ.Α. που, αντίστοιχα, χορηγούν διπλώματα, με τα οποία
παρέχεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος μετά τη χορήγηση και της κατά
νόμο άδειας, με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
Α) Για τη φοίτηση σε Σχολή Προπονητών Γ' κατηγορίας, ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία της
καλαθοσφαίρισης.
β) Να έχει ηλικία μεταξύ 25-40 ετών.
γ) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου η απολυτήριου Γυμνασίου παλαιού
τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής. δ) Να είχε ενεργό συμμετοχή, ως
καλαθοσφαιριστής, σε Σωματεία οποιασδήποτε κατηγορίας για μια τουλάχιστον
πενταετία την οποία βεβαιώνει η Ε.Ο.Κ. η Ε.Σ.Κ.
Β) Για τη φοίτηση σε Σχολή προπονητών Β' Κατηγορίας, ο υποψήφιος πρέπει.
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία της
καλαθοσφαίρισης.
β) Να έχει ηλικία μέχρι 45 ετών.
γ) Να έχει Δίπλωμα Γ' Κατηγορίας και αντίστοιχη αδεία ασκήσεως του
επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αποκτήθηκε
τουλάχιστον προ ενός έτους.
δ) Να καταθέσει βεβαίωση της Ε.Ο.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ότι άσκησε το επάγγελμα του
προπονητή για ένα χρόνο η να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση προπονητού με άδεια
Α' Κατηγορίας ότι διατέλεσε συνεργάτης του στην προπόνηση συγκεκριμένης
ομάδας για διάστημα ενός χρόνου.
ε) Να έχει ακολουθήσει ένα (1) τουλάχιστον σεμινάριο προπονητών
καλαθοσφαίρισης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τούτο διαπιστωμένου από σχετική
βεβαίωση ή δίπλωμα του οργανώσαντος το σεμινάριο φορέα. Κατ' εξαίρεση των
οριζομένων της παραγράφου αυτής περί φοίτησης σε σχολή προπονητών Β'
κατηγορίας δικαίωμα φοίτησης έχουν και οι απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. που κατέχουν
δευτερεύουσα ειδικότητα καλαθοσφαίρισης, εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις
των περιπτώσεων Βα και Ββ της παρούσης παραγράφου.
Γ) Για τη φοίτηση σε Σχολή Προπονητών Α' Κατηγορίας ο υποψήφιος πρέπει:
α) Να έχει αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη διδασκαλία της
καλαθοσφαίρισης.
β) Να έχει ηλικία μέχρι 50 ετών.
γ) Να είναι κάτοχος Διπλώματος Β' Κατηγορίας και αντίστοιχης άδειας ασκήσεως
του επαγγέλματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το οποίο αποκτήθηκε
τουλάχιστο προ διετίας.
δ) Να καταθέσει βεβαίωση της Ε.Ο.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ότι άσκησε το επάγγελμα του
προπονητή για δύο χρόνια η υπεύθυνη δήλωση προπονητού Α' Κατηγορίας, στη
διατέλεσε συνεργάτης του σε συγκεκριμένη ομάδα για δύο (2) χρόνια.
ε) Να έχει ακολουθήσει δύο (2) τουλάχιστον σεμινάρια προπονητών μπάσκετ στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως προπονητής Β' Κατηγορίας. Κατ' εξαίρεση των
οριζομένων της ανωτέρω παραγράφου περί φοίτησης σε σχολή προπονητών Α'
κατηγορίας, πρόσωπα τα οποία ως καλαθοσφαιριστές προσέφεραν εξαίρετες
υπηρεσίες και συνεπλήρωσαν ως μέλη της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ή Γυναικών
πενήντα (50) τουλάχιστον συμμετοχές για τους άνδρες και (25) για τις γυναίκες,
δικαιούνται να συμμετάσχουν απ' ευθείας σε Σχολές Προπονητών Α' κατηγορίας,
εφ' όσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Γα και Γβ της παρούσης
παραγράφου.
Ακροτελεύτια Διάταξη
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα,
18 Μαρτίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Παρακαλούμαι μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση με τους φίλους σας !!! »»

Al.Ge

Όταν η αγάπη συναντά το πάθος , όταν η υπομονή συναντά την επιμονή , όταν η προσπάθεια γίνεται από απλή σύνθετη και συνεχόμενη, τότε ένα είναι σίγουρο ότι θα νικήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό… Πολλές φορές δεν φτάνει μόνο να νικάμε πρέπει και να χάνουμε … Η νίκη ποτέ δεν είναι οριστική . ""
«
Next
Νεότερη ανάρτηση
»
Previous
Παλαιότερη Ανάρτηση

Select Menu
  • Support : Website Al.Ge Production : http://techpcgreece.blogspot.gr - Copyright © 2014. Basketball Coach - Τσολάκης Δημήτρης - All Rights Reserved